Aydınlatma Metni

Tkare Mühendislik Aydınlatma Metni

T KARE MAKİNE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Veri Sorumlusu

T Kare Makine İnşaat Mühendislik Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis: 0815046330300014)

 

Tkare Mühendislik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini hazırladık. Aydınlatma Metni, Tkare Mühendislik tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Tkare Mühendislik Aydınlatma Metninde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metninin Tkare Mühendislik’e ait internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

İlgili Kişiler : Ürün ve Hizmet Alan Kişi ( Müşteri)

 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası,

 

 

 

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun 5. Maddesinde belirtilen;

 

 

5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Mal ve Hizmet satış ve servis süreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz; E-posta, Telefon, Whatsapp, Ses Kayıtları, yöntemleri ile işlenmektedir.

Adres,

E-Posta, Telefon Numarası

 

 

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun 5. Maddesinde belirtilen;

 

5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

Mal ve Hizmet satış ve servis süreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz; E-posta, Telefon, Whatsapp, Ses Kayıtları, yöntemleri ile işlenmektedir.

 

Kamera Kayıtları

 

 

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Açık Rızanız ya da 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesinde belirtilen;

 

5/2-f : İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimizi Ziyaretiniz Esnasında Otomatik Yollarla, Kamera Sistemleriyle Verileriniz İşlenmektedir.

 

İban No, Kredi Kartı Numarası, Alışveriş Tutar Bilgileri

 

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerin Yürütülmesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun 5. Maddesinde belirtilen;

 

5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

Mal ve Hizmet Satış ve Servis Süreçleri Sırasında Kimlik Bilgileri İşlenmektedir. Kimlik Bilgileriniz; E-Posta, Telefon, Whatsapp, Ses Kayıtları, Firma Yetkililerimize Bizzat Müşteri Tarafından Elden Verilmesi Yöntemleri ile İşlenmektedir.

Sosyal Medya Paylaşımları (Fotoğrafları)

 

 

 

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi Açık Rızanızın Alınması Halinde Veriniz İşlenmektedir. Mal ve Hizmet Satış ve Servis Süreçleri Sırasında Telefonla Fotoğraflarınız Çekilip Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlama Yöntemiyle Veriniz İşlenmektedir.

 

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

T Kare tarafından toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Kişisel Verilerin Kime Aktarıldığı Kişisel Verilerin Aktarılma Yöntemleri Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı

Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası,

 

 

 

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi İş Ortakları, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, API, Veritabanı Kimlik Kategorisinde Yer Alan Verileriniz Açık Rızanıza İstinaden Yurtdışına Aktarılmaktadır.

Adres,

E-Posta, Telefon Numarası

 

 

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi İş Ortakları, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, API, Veritabanı İletişim Kategorisinde Yer Alan Verileriniz Açık Rızanıza İstinaden Yurtdışına Aktarılmaktadır

 

İban No, Kredi Kartı Numarası, Alışveriş Tutar Bilgileri

 

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Tedarikçiler E-Mail, Posta, API, Veritabanı Finans Kategorisinde Yer Alan Verileriniz Açık Rızanıza İstinaden Yurtdışına Aktarılmaktadır

Sosyal Medya Paylaşımları (Fotoğrafları)

 

 

 

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi Herkese Açık Sosyal Medya Web Sayfaları, Mobil Uygulamarı Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisinde Yer Alan Verileriniz Açık Rızanıza İstinaden Yurtdışına Aktarılmaktadır

 

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.aesgroup.com.tr/kvkk internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Nosab Şeftali Cd. 118 Sk. No: 4 Nilüfer / Bursa / Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla, aeselektronik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

Tkare Mühendislik talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

 

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

T KARE MAKİNE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                                                  MERSİS No: 0815046330300014                                                                                                                                                                      Adres: Konak Mah. 1. Badem Sok. No:26 Lotus Plaza B Blok Kat:7 D:85 Nilüfer/BURSA PK:06110                                                           E-Posta: (Bundan sonra kısaca “Yüklenici” olarak adlandırılacaktır.)

Hedef sıfır hata.